Dziś nauka, jutro praca!

O projekcie

NR PROJEKTU RPLU.12.04.00-IZ.00-06-001/18

OKRES REALIZACJI 01.01.2019 - 30.04.2020

TYTUŁ PROJEKTU Dziś nauka, jutro praca!

Cel projektu

Do 30 kwietnia 2020 r. nastąpi wzrost kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego rynku pracy, zwiększające szanse na zatrudnienie, poprzez udział 100 osób w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zakończonych uzyskaniem przez min. 75 osób kwalifikacji
zawodowych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WL, ponieważ:

 • skierowany jest do os. dorosłych, zainteresowanych z wł. inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji
 • zakłada udział UP w pozaszkolnych formach kształcenia
 • zakłada zakończenie procesu kształcenia zewnętrzną walidacją i certyfikacją, potwierdzającą uzyskane kwalifikacje
 • zakłada podniesienie przez min. 75% UP kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, zawodami deficytowymi, potrzebami potencjalnych UP;
  przyczyni się to do poprawy kształcenia zawodowego poprzez dostosowanie go do potrzeb rynku pracy.

Grupa docelowa

100 osób dorosłych, w tym min. 60% kobiet, które uczą się, pracują lub zamieszkują (wg KC) na obszarze woj. lubelskiego.

Działania w projekcie

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”, A.25

 • Ilość osób: 2 grupy x 15 osób
 • Łącznie/os: 390 h kursu/osobę
 • Praktyka: 60h/osobę
 • Frekwencja na zajęciach min. 80%

Egzamin OKE (brak możliwości alternatywnego)

2. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ” Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania” LOGISTYK, A.30

 • Ilość osób: 2 grupy x średnio 22,23, łącznie 45 UP
 • Łącznie/os: 515 h kursu/osobę
 • Praktyka: 65 h/osobę
 • Frekwencja na zajęciach min. 80%

Egzamin OKE (brak możliwości alternatywnego)

3. Kwalifikacyjny kurs zawodowy ” Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej”, A.27

 • Ilość osób: 1 grupa x 25 os.
 • Łącznie/os: 600 h kursu/osobę
 • Praktyka: 96 h/osobę
 • Frekwencja na zajęciach min. 80%

Egzamin OKE (brak możliwości alternatywnego)

PROGRAM KURSÓW zgodny z podstawą programową kształcenia w zawodach.