IT i Ty – kwalifikacje przyszłości!

O projekcie

OKRES REALIZACJI 01.02.2018 - 30.06.2019

TYTUŁ PROJEKTU IT i Ty – kwalifikacje przyszłości!

O projekcie

Podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych u min. 55 osób dorosłych, zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział w zawodowym kursie kwalifikacyjnym (w ramach kwalifikacji A.25) i kursach prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych, których nabycie zostanie potwierdzone formalnym certyfikatem, w okresie do 30.06.2019 r.

Grupa docelowa

55 osób dorosłych (min. 50% k), które z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, na obszarze województwa warmińsko- mazurskiego, w jednym z nast. powiatów: olsztyńskim, szczycieńskim, miasto Olsztyn, mrągowskim, piskim, giżyckim – z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą.

Działania w projekcie

W projekcie całkowicie BEZPŁATNE:

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”.

Czas trwania kursu: 390h/os. Termin: marzec – grudzień 2018. Zajęcia w sobotę i niedzielę, średnio co drugi weekend, w tym przerwa wakacyjna.

 • Każdy uczestnik ma obowiązek odbycia praktyki zawodowej w ilości 50 godzin.
 • Po zakończonym kursie uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku MEN oraz przystępuje do egzaminu państwowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Pozytywny egzamin umożliwia zdobycie państwowego dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji A.25 „Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych”.
 • W zakładce Pozostałe dokumenty znajdują się efekty kształcenia praktycznego, jakie nabywa absolwent kursu.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r . w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Od września 2012 roku do systemu edukacji zawodowej dołączyła nowa forma kształcenia – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY.

Zawody zostały podzielone na części, zwane kwalifikacjami. Każdy zawód ma określoną liczbę kwalifikacji.

Podział zawodów na kwalifikacje daje możliwość
– szybkiego przekwalifikowania się,

– zdobycia nowych uprawnień

– ujednolicenie efektów kształcenia jako tzw. Krajowe Ramy Kwalifikacji, które odpowiadają tym samym standardom kształcenia, co w krajach europejskich.

2. Szkolenie informatyczne „Podstawy programowania aplikacji” (HTML 5 App Development Fundamentals), 80 h/osobę.

Termin: czerwiec-wrzesień 2018r. Zajęcia w sobotę i niedzielę, jedno szkolenie = około 4 zjazdów. Po zakończonym szkoleniu Egzamin Microsoft lub równoważny oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji informatycznych.

 • Zarządzanie cyklem życiowym aplikacji
 • Budowanie interfejsu użytkownika przy użyciu HTML 5
 • Formatowanie interfejsu użytkownika przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów
 • Kodowanie przy użyciu języka JavaScript

3. Szkolenie informatyczne „Podstawy baz danych” (Database Fundamentals), 80 h/osobę.

Termin: czerwiec-wrzesień 2018r. Zajęcia w sobotę i niedzielę, jedno szkolenie = około 4 zjazdów. Po zakończonym szkoleniu Egzamin Microsoft lub równoważny oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji informatycznych.

 • Koncepcja bazy danych
 • Tworzenie obiektów bazodanowych
 • Manipulacja danymi
 • Przechowywanie danych
 • Administrowanie bazą danych